Legislatívna potreba vypracovania energetického auditu

Problematika energetického auditu sa riadi aktuálne platným Zákonon č. 321/2014 Z.z. a vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 175/2015   V prvom rade existuje legislatívna povinnosť dať si vypracovať energetický audit, a to pre: každú spoločnosť, ktorá má viac ako 250 zamestnancov, obrat spoločnosti presahuje 50 miliónov eur a/alebo ročná súvaha presahuje 43 miliónov

Kategórie: Energetický audit, Energetický audit Bratislava, a Zákon 321.

V spolupráci s mestom Galanta sme dokončili historicky prvú Nízkouhlíkovú stratégiu mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Galanta, dňa 20.9.2019, jednohlasne prijalo na svojom verejnom zasadnutí strategický dokument: „Nízkouhlíková stratégia mesta Galanta“, financovaný z prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. Spolupráca a intenzívna kooperácia našej spoločnosti, zamestnancov Mestského úradu a zainteresovaných spoločností, priniesli pre mesto Galanta strategickú výhodu, nakoľko v súčasnosti môže byť zvýhodňovaná pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov

Kategórie: Energetika, Nízkouhlíkova stratégia, a Strategický dokument.