V spolupráci s mestom Galanta sme dokončili historicky prvú Nízkouhlíkovú stratégiu mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Galanta, dňa 20.9.2019, jednohlasne prijalo na svojom verejnom zasadnutí strategický dokument: „Nízkouhlíková stratégia mesta Galanta“, financovaný z prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. Spolupráca a intenzívna kooperácia našej spoločnosti, zamestnancov Mestského úradu a zainteresovaných spoločností, priniesli pre mesto Galanta strategickú výhodu, nakoľko v súčasnosti môže byť zvýhodňovaná pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie. Okrem toho sa predpokladá, že v ďalšom programovom období bude podmienkou čerpania, vypracovaná a schválená nízkouhlíková stratégia, a preto mesto Galanta môže žiadať o európske prostriedky okamžite.

 

Niekoľko zaujímavých výstupov z Nízkouhlíkovej stratégie mesta Galanta:

 

  • Celková úroveň emisií CO2 za rok presahuje 26 000 ton,
  • Realizáciou navrhovaných opatrení, môže mesto Galanta, docieliť zníženie emisií CO2, vyprodukovaných za 1 rok, o viac než 9 000 ton,
  • Stratégia rieši územie s výhľadom do roku 2030,
  • Súčasťou stratégie sú aj príklady realizovateľných adaptačných opatreníSMART cities riešení,
  • Pri riešení stratégie bola zohľadnená legislatíva EU, SR a strategického smerovania mesta Galanta. Stratégia taktiež komunikuje so všetkými doposiaľ schválenými strategickými dokumentami mesta.

 

Zverejnenú textovú časť Nízkouhlíkovej stratégie nájdete na oficiálnej stránke mesta Galanta: https://www.galanta.sk/evt_file.php?file=5584

 

Ak ste sa do doposiaľ, v súčasnosti už uzatvorenej výzvy nezapojili, je predpoklad, že v marci v roku 2020 bude vyhlásená druhá výzva, ktorej finančná alokácia je plánovaná na úroveň 3,5 milióna eur.

 

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať našu spoločnosť, radi Vám poradíme.

Tím NOVACO s.r.o.

Kategórie: Energetika, Nízkouhlíkova stratégia, a Strategický dokument.