Legislatívna potreba vypracovania energetického auditu

Problematika energetického auditu sa riadi aktuálne platným Zákonon č. 321/2014 Z.z. a vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 175/2015

 

V prvom rade existuje legislatívna povinnosť dať si vypracovať energetický audit, a to pre:

 • každú spoločnosť, ktorá má viac ako 250 zamestnancov,
 • obrat spoločnosti presahuje 50 miliónov eur a/alebo ročná súvaha presahuje 43 miliónov eur [pri prepojených podnikoch sa tieto hodnoty spočítavajú],
 • ak je v podniku viac ako 25% hlasovacích práv kontrolovaných verejným orgánom.

 

Okrem potreby vypracovať energetický audit, existuje aj podmienka, pravidelnej aktualizácie predmetného auditu, a to najmenej v intervale každé 4 roky.

 

Energetický audit môže byť v určitých prípadoch aj podmienkou, a to:

 • energetický audit je povinný aj pre všetky podniky a organizácie, ktoré budú požadovať z verejných zdrojov finančnú podporu na energetické projekty,
 • podľa zákona o energetickej efektívnosti je energetický audit možné použiť aj v prípade, ak chce prevádzkovateľ budovy s podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 preukázať, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
 • podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike si musia nechať energetický audit urobiť aj podniky, ktoré budujú alebo rekonštruujú väčšie zdroje na výrobu elektriny alebo tepla. Auditom sa v tomto prípade preukazuje, či je možnosť znížiť primárnu energetickú spotrebu.

 

 

Naša spoločnosť NOVACO s.r.o., sa pri realizácií energetického auditu riadi odporúčaniami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a audit realizuje v nasledujúcich krokoch:

 1. zber údajov,
 2. verifikácia údajov,
 3. analýza získaných informácií,
 4. návrhy a zlepšenia aktuálneho stavu,
 5. písomná správa z energetického auditu.

 

Energetické audity realizujeme na celom území Slovenskej republiky, náš tím odborníkov v Bratislave, je kedykoľvek pripravený venovať sa špecifickým požiadavkám Vašej spoločnosti.

Kategórie: Energetický audit, Energetický audit Bratislava, a Zákon 321.